Hondenvrienden.nl
Inloggen
U bent hier: home > Training > De Hondenvriend, samen verder

De Hondenvriend, samen verder

De cursus 
Veelal zijn gedragsproblemen bij honden te voorkomen door het tijdig volgen van een gehoorzaamheidscursus. Niet alleen voor de hond is een dergelijke cursus van belang, maar ook voor zijn begeleider. Op de eerste plaats leert de hond gehoorzaam te zijn: hij leert zijn plaats kennen tegenover mensen en commando’s op te volgen. Daarnaast krijgt de begeleider meer inzicht in het gedrag van de hond. U krijgt antwoorden op vragen zoals: “Waarom reageert mijn hond nu juist op deze manier in die situatie?” Kortom: door het volgen van een gehoorzaamheidscursus bij Hondenvrienden.nl leren begeleider en hond elkaar beter te begrijpen. Dit is de basis van een goed contact, wat resulteert in vele jaren plezier met elkaar. 

Cursusopbouw 
Een goede sfeer binnen een groep is bevorderlijk voor de resultaten. Daarom is er in de cursus een theorieavond opgenomen. Tijdens deze avond kunt u met al uw vragen over het gedrag van uw hond en de lesmethode terecht bij uw instructeur/ instructrice. Tijdens deze avond ontvangt u tips en adviezen die u kunt gebruiken om tot een bevredigend resultaat te komen. Elke cursusgroep bestaat uit maximaal 10 personen. In principe heeft u na les 10 alle oefeningen die de cursus behandeld aangeboden gekregen. 

Verklaringen 
Na het afronden van de 10e les staat er een examen op het programma. Tijdens het examen bekijkt de keurmeester of u en uw hond alle oefeningen voldoende beheersen om te kunnen slagen voor het examen. Alle cursisten die geslaagd zijn voor het examen ontvangen een certificaat, waarop staat dat u heeft deelgenomen aan de betreffende cursus samen met uw hond. Verder ontvangt u een beoordelingslijst, waarop geen cijfers staan vermeld voor de verschillende onderdelen die tijdens de cursus aan bod gekomen zijn. Hiervoor heeft Hondenvrienden.nl bewust gekozen, omdat cijfers alleen u niets zeggen. Het gaat erover dat bekeken wordt van voor resultaat u heeft geboekt sinds de aanvang van de cursus. Het unieke aan het beoordelingssysteem dat Hondenvrienden.nl hanteert, is dat u na afloop van de 10 lessen samen met uw instructeur/ instructrice rond de tafel kunt gaan zitten om nogmaals het traject dat u samen met uw hond heeft doorgelopen en de resultaten die daarbij behaald zijn te doorlopen. Op basis hiervan bekijkt u samen of u voldoende vorderingen heeft gemaakt om deel te kunnen nemen aan een vervolgcursus. Is dit niet het geval, dan zult u het advies krijgen om de gevolgde cursus nogmaals te doorlopen. 

Lesmethode
De gehanteerde lesmethode is gebaseerd op het natuurlijke gedrag van honden. Honden stammen af van wolven. Het gedragspatroon van een hond komt in beginsel overeen met dat van een wolf. Het verschil in gedrag tussen hond en wolf is te verklaren door de socialisatie die honden hebben doorgemaakt: zij hebben figuurlijk gesproken hun wilde haren verloren door het contact met de mens. Onderwijs heeft echter aangetoond dat verwilderde honden op dezelfde manier gaan leven als wolven. In de vrije natuur leren puppy’s zich door middel van positieve en negatieve bekrachtigers te gedragen als hun soortgenoten. Wat moet u zich hierbij voorstellen? In de natuur leert een moeder haar jong wat mag en wat niet mag. Op het moment dat een pup in ‘overtreding’ is, zal de moeder dit in eerste instantie laten merken door een diep gegrom. Mocht dit niet voldoende zijn, dan straft zij de pup door te grommen en hem tegelijkertijd diep in de ogen aan te kijken. Als de pup erg bont maakt, schromen de ouders niet het asociale gedrag van de pup een halt toe te roepen met een beet in de hals. Ook de roedelleider gebruikt deze halsbeet om de overige roedelleden te corrigeren indien zij gedrag vertonen dat in strijd is met de ‘waarden en normen’ binnen de roedel. Tijdens de cursus maakt u gebruik van een slipketting. Met deze slipketting imiteert u de halsbeet die de roedelleider in de natuur ook hanteert. Zo leert u de hond het verschil tussen goed en fout op een manier die het dichtst in de buurt komt bij de wijze waarop honden/ wolven elkaar corrigeren.

Slipketting 
Het gebruiken van een slipketting is geenszins schadelijk voor uw hond, mits u dit hulpmiddel op een juiste wijze gebruikt: het is een functioneel hulpmiddel bij de opvoeding van uw hond. Tijdens de cursus leert u de slipketting op een correcte wijze te hanteren voor de opvoeding en training van uw hond. De werking van de slipketting is gebaseerd op het natuurlijke gedrag van honden: ze bijten elkaar in de hals. Zo corrigeert de roedelleider in een groep zijn ondergeschikte(n). Door met een slipketting te werken, corrigeert u de hond op een vergelijkbare wijze: u imiteert hiermee immers een hondenbeet in de hals. Een slipketting is daarom het enige juiste correctiemiddel dat gebaseerd is op het natuurlijke gedrag / de oerinstincten van honden.

U als hondenvriend 
Veel mensen hebben de neiging om hun hond als mens te benaderen. Zij zien de hond als gezinslid. Cursisten hebben vaak moeite om hun trouwe metgezel als hond te zien en hem als zodanig te behandelen. Het kost hen de grootste moeite om terug te keren naar de dictoriale staat zoals die in de vrije natuur ook aanwezig is: u bent voor uw hond de roedelleider. U beslist, u duldt geen eigen initiatieven en u bent degene die corrigeert bij overtredingen. Een hond kent geen democratie. U bent de leider die bepaalt wat er gaat gebeuren. Dit laatste gebeurt natuurlijk wel op een diervriendelijke manier. Waarom u het recht heeft om de baas te zijn over u hond? Uw hond is een dier dat instinctief reageert en die om deze reden leiding nodig heeft. Daarom is het van belang dat u uw hond consequent benadert met de taal die hij begrijpt: de taal der honden.

Een goede relatie als basis 
Het opbouwen van een gezonde relatie met uw hond kost tijd. Op de eerste plaats is begrip van belang: u dient het gedrag van uw hond te leren kennen. Op zijn beurt leert uw hond instinctief te reageren op uw uitingen: zolang u deze consequent uit, zal uw hond ze begrijpen en oppakken. Daarnaast is ook respect een belangrijke factor: respecteer uw hond als hond door hem als zodanig te benaderen. Leer hem kennen: zijn gedrag en zijn uitingen. Wanneer beginnen? Als uw hond al enige vooropleiding heeft gehad (dit ter beoordeling van de instructeur/ instructrice), bent u van harte welkom te starten met onze gehoorzaamheidscursus De hondenvriend, samen verder. Onder leiding van ervaren instructeurs/ instructrices leert u uw hond te vormen tot een sociale en evenwichtige metgezel. De eventuele overige gezinsleden mogen ook tijdens de cursus aanwezig zijn, zodat zij ook kunnen zien hoe zij op een correcte wijzen met de hond dienen om te gaan. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de hond elke week een ander baasje meeneemt...